Міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання (надалі – Центр) створений розпорядженням міської адміністрації Хмельницької міської Ради народних депутатів №1077 від 14.05.1993 року. Центр утворений на основі комунальної форми власності, є комунальною установою та підпорядкований управлінню  молоді та спорту Хмельницької міської ради.

Україна
Хмельницька міська рада
Рішення тридцять третьої сесії
№11 від 26.02.2010 р.

Про затвердження Положення міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання в новій редакції.

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання в новій редакції згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Байдича.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

Міський голова С. Мельник
Додаток до рішення сесії Хмельницької міської ради від 26.02.2010 р. №11.

ПОЛОЖЕННЯ
міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання.

1.Загальні положення
1.1. Міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання (надалі – Центр) створений розпорядженням міської адміністрації Хмельницької міської Ради народних депутатів №1077 від 14.05.1993 року. Центр утворений на основі комунальної форми власності, є комунальною установою та підпорядкований управлінню у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради.
1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління у справах сім’ї та молоді, а також цим Положенням.
1.3. Центр забезпечує реалізацію політики з соціальної підтримки, становлення і розвитку дітей, підлітків та молоді за місцем проживання на території міста Хмельницького.
1.4. До сфери діяльності Центру належать підліткові клуби за місцем проживання різнопрофільного напрямку, що здійснюють творчу, культурно-мистецьку, спортивну роботу в позанавчальний час з метою виховання національно-свідомого та фізично-здорового молодого покоління.
1.5. Центр має право юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в управлінні Державного казначейства у місті Хмельницькому, печатку, штамп та бланк із своїм найменуванням.
1.6. Юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 31.

2. Завдання та функції Центру
2.1. Завданнями Центру є:
2.1.1. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді у вільний від навчання час шляхом впровадження якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності підлітків.
2.1.2. Популяризація діяльності гуртків за інтересами на базі підліткових клубів для дітей та підлітків за місцем проживання.
2.1.3. Формування громадянської активності підлітків та молоді, спрямованої на самовизначення та самореалізацію, розвиток у них різнобічних інтересів, реалізації здібностей, задатків таланту.
2.1.4. Залучення дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей з багатодітних сімей та дітей, які потребують особливої уваги до занять в гуртках та секціях.

2.2. Основні функції Центру:
2.2.1.Організовує культурно-виховну, творчу, спортивну роботу з дітьми, підлітками, молоддю за місцем проживання в позанавчальний час.
2.2.2. Співпрацює в установленому порядку з управлінням освіти, службою у справах дітей, управлінням охорони здоров’я, комітетом фізичної культури та спорту, управлінням культури і туризму, міським відділом УМВС України в Хмельницькій області, управлінням праці та соціального захисту населення, іншими управліннями та відділами Хмельницької міської ради, молодіжними та дитячими громадськими організаціями в напрямку соціальної роботи з дітьми та молоддю; налагоджує дієву взаємодію з навчальними закладами міста з метою охоплення дітей та підлітків різними формами організованого дозвілля в позанавчальний час.
2.2.3. Виховує у дітей та молоді почуття патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
2.2.4. Співпрацює з іншими комунальними установами підпорядкованими управлінню у справах сім'ї та молоді, службою у справах дітей, міським відділом УМВС України в Хмельницькій області з метою виявлення та залучення дітей із сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, дітей, схильних до правопорушень до занять спортом, змістовного дозвілля в клубах, проведення превентивно-виховної роботи; здійснює гурткову роботу з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями.
2.2.5. Проводить роботу щодо профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі.
2.2.6. Бере участь в організації літнього відпочинку та дозвілля дітей і підлітків за місцем проживання.
2.2.7. Здійснює організацію та проведення спортивних і культурно-масових заходів серед дітей, підлітків та молоді відповідно до напрямків роботи.
2.2.8. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід з організації клубної та гурткової роботи з метою впровадження нових форм та напрямків роботи.
2.2.9. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань діяльності Центру та підліткових клубів за місцем проживання, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації.

3.Права Центру
3.1. Центр має право:
3.1.1. Виготовляти інформаційно-просвітницькі матеріали, пов’язані із вирішенням поставлених перед Центром завдань.
3.1.2. Проводити профорієнтаційну роботу серед вихованців клубів.
3.1.3. Подавати на розгляд управління у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради пропозиції щодо удосконалення роботи підліткових клубів.
3.1.4. Залучати в установленому порядку спеціалістів підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належить до компетенції Центру, за погодженням з їх керівником.
3.1.5. Надавати платні послуги згідно чинного законодавства.

4.Обов’язки Центру
4.1. Організовувати і забезпечувати діяльність гуртків, клубів міста, виходячи із інтересів дітей та підлітків.
4.2. Забезпечувати ефективну діяльність та проводити перепрофілювання роботи підліткових клубів, виходячи із інтересів дітей, підлітків та молоді за місцем проживання.
4.3. Здійснювати контроль за наповнюваністю гуртків та секцій дітьми та молоддю.
4.4. Готувати методичні рекомендації та надавати допомогу педагогам-організаторам, керівникам гуртків та тренерам з організації діяльності підліткових клубів за місцем проживання.
4.5. Організовувати та проводити на базі Центру навчальні семінари, тренінги для педагогів-організаторів, керівників гуртків та тренерів.
4.6. Забезпечувати належний санітарний стан приміщень підліткових клубів та утримувати їх згідно вимог техніки безпеки.
4.7. Проводити заходи щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження в приміщеннях підліткових клубів; здійснювати контроль за раціональним використанням енергоносіїв.
4.8. Здійснювати оплату комунальних послуг відповідно до укладених договорів.

5.Структура та керівні органи Центру
5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Хмельницького міського голови по контракту.

5.2. Директор діє від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

5.3. Директор Центру:
5.3.1. Організовує роботу Центру, здійснює керівництво та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.
5.3.2. Планує основні напрямки діяльності Центру.
5.3.3. Здійснює науково-методичне та організаційне забезпечення Центру.
5.3.4. Розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису.
5.3.5. У встановленому порядку призначає та звільняє з посади працівників Центру.
5.3.6. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

5.4. За погодженням з управлінням у справах сім'ї та молоді Хмельницької міської ради директор Центру:
5.4.1. Визначає порядок преміювання працівників Центру.
5.3.2. Затверджує посадові інструкції працівників.
5.4.3. Вносить пропозиції щодо формування та внесення змін до штатного розпису Центру.
5.4.4. Встановлює та затверджує графіки роботи клубів для дітей та підлітків за місцем проживання.

6.Майно та фінансування діяльності Центру
6.1. У користуванні Центру можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Центру.
6.2. Центр є бюджетною організацією та фінансується за рахунок коштів міського бюджету, а також інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
6.3. Кошти, отримані Центром використовуються виключно за цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів.

7.Припинення діяльності Центру
7.1. Ліквідація, реорганізація Центру проводиться згідно з порядком, передбаченим діючим законодавством України.
7.2. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

Секретар міської ради В.Лесков

Начальник управління у справах сім’ї та молоді Т. Власюк


Головним завданням Центру є створення умов для творчого, естетичного, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді у вільний час. Охоплення їх організованим дозвіллям.
Робота Центру організовується за напрямками:
 1. Гурткова та секційна робота        
 2. Профілактична робота                        
 3. Робота з інвалідами                                
 4. Організація дозвілля та літнього відпочинку           
 5. Організація культурно-масових заходів                
 6. Cпортивно-оздоровча робота
 7. Військово-патріотичне виховання
До сфери діяльності Центру належать клуби за місцем проживання.
На сьогодні функціонує 25 приміщень. Із них 9 - клубів на бюджетному утриманні, 15 – працюють на умовах госпрозрахунку, 1 – поєднує  у собі і госпрозрахункове і бюджетне фінансування.  Загальна площа приміщень – 3007,95 кв.м.
Приміщення розташовані в будинках на перших та цокольних поверхах.
Напрямки роботи клубів визначаються за інтересами та запитами дітей. Сьогодні підлітків більше цікавить спорт, розваги.
Тому у нас:
 1. 15 клубів спортивного  напрямку;
 2.  7 – різнопрофільних, де діти та підлітки проводять свій вільний час під контролем педагога. Сюди більше ходять діти, які потребують особливої уваги (схильні до правопорушень, та з неблагополучних сімей, ті, які не мають затишку дома);
 3.  2 – естетичного напрямку;
 4.  1 – для роботи дітей інвалідів;
Усі спортивні клуби працюють на умовах наданняплатніх послуг.
Приміщення розташовані у різних мікрорайонах міста, що є зручним для відвідування їх дітьми. Педагогічні працівники Центру організовують і забезпечують діяльність гуртків, секцій, виходячи із запитів відвідувачів. Роботу за місцем проживання організовують 9 бюджетних педагогічних працівників.
Заняття клубів відвідують більшість дітей з малозабезпечених, багатодітних, неблагонадійних, неповних сімей. Такі категорії дітей у клубах, які працюють на умовах госпрозрахунку, займаються безкоштовно. Також ці діти постійно беруть участь у проведені усіх заходів, організованих Центром по роботі з дітьми.
Завдяки виділенню бюджетних коштів протягом останніх років клуби обладнані інвентарем, тенісними та більярдними столами, телевізорами, ігровими приставками, магнітофонами, іграми, меблями, проводяться поточні ремонти.
Педагоги-організатори Центру проводять постійну роботу по виявленню дітей та підлітків, які виховуються у неблагополучних сім’ях, ведуть спостереження над ними, залучають до занять у клубах.
З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх, педагогічними працівниками Центру проводиться профілактико-виховна робота в мікрорайонах міста з підлітками та сім’ями, що потребують особливої уваги.
Профілактична робота проводиться  у співпраці з інспекторами відділу кримінальної міліції у справах дітей, навчальними закладами, психологами соціальної служби молоді, службою у справах дітей.
Регулярно у підліткових клубах проводяться бесіди по профілактиці правопорушень, тютюнопаління, наркоманії. До проведення бесід запрошуються психологи, лікарі-наркологи, працівники правоохоронних органів, юристи, соціологи.
Діти, схильні до правопорушень, залучаються до занять у клубах за місцем проживання, беруть участь у спортивних змаганнях з міні-футболу серед дворових команд, настільного тенісу, шахах, більярду.
У  Центрі функціонує клуб реабілітації  дітей з обмеженими можливостями „Віра”, де  займається 30 дітей, в основному, з вадами слуху. Керівник цього клубу проводить велику реабілітаційно-виховну роботу, докладаючи великих зусиль для організації дозвілля дітей.     Протягом року проводяться заходи Червоного календаря, ігри, вікторини, вечори відпочинку, організація солодкого столу, спортивні змагання, конкурси, виставки робіт дітей, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, походи.
З метою  належної організації літнього відпочинку та оздоровлення соціально-незахищених категорій неповнолітніх, Центром по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання організовуються групи денного перебування, дозвілля та відпочинку на базі підліткових клубів.
До роботи в групи дозвілля залучались студенти університету „Україна” та педагогічного інституту.
Студенти гуманітарно-педагогічного інституту, університету „Поділля”, інституту управління та права проводили   з дітьми у клубах бесіди, тренінги, пізнавальні вікторини та інші заходи в літній період.
Традиційно педагогічними працівниками Центру  організовуються різні культурно-масові заходи.
В мікрорайонах проводяться театралізовані свята до Дня захисту дітей, дня Незалежності, Дня міста, новорічні ранки.  Заходи проводяться за бюджетні кошти та при допомозі спонсорів в мікрорайонах міста.
У Центрі по роботі з дітьми  та підлітками 15 клубів спортивного напрямку. Тут проводять заняття 23 тренери.  Усі тренери мають певний досвід роботи, особисті спортивні здобуття та звання. Спортивні клуби працюють за такими видами спорту: атлетизм, бодібілдінг, шейпінг, карате, кікбоксинг, рукопашний бій, східні танці, аеробіка, сучасні танці. У спортивних клубах діти займаються на власному спортивному обладнанні тренерів. Також  більшість ремонтних робіт виконуються силами самих тренерів. Плата за заняття в клубах пільгова, тому кошти на комунальні платежі, в основному, виділяються з бюджету.
Основним завданням роботи спортивних клубів є забезпечення тренерами повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді, охорони та зміцнення їх здоров’я, підготовка юнаків до служби у лавах Збройних сил України. Серед учасників спортивних клубів проводяться спартакіади з військово-прикладних видів спорту.
Неодноразово молоді спортсмени виборювали першість у спортивних змаганнях міського, обласного, регіонального, Всеукраїнського та Європейського значення.
Протягом 2008-2012рр. в м. Хмельницькому проходить відкритий Чемпіонат України з кікбоксингу, організаторами якого є тренери Центру.
Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання постійно проводить змагання для дітей мікрорайонів, в тому числі спільно з міським спорткомітетом (з міні-футболу серед дворових команд, „Тато, мама, я – спортивна сім’я”, „Веселі старти ”).
Педагоги-організатори співпрацюють з загальноосвітніми школами, що знаходяться поблизу клуба, проводять спільні культурно-масові заходи.Перспективний план роботи
міського центру по роботі з дітьми та підлітками
за місцем проживання
м. Хмельницький на 2016-2020 роки.

   Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання забезпечує реалізацію політики з соціальної підтримки, становлення і розвитку дітей, підлітків та молоді на території міста Хмельницького, спрямованої на  самореалізацію підростаючого покоління  в сучасному  суспільстві.
   Робота Центру організовується за напрямками:
- Гурткова та секційна робота                   
- Профілактично-правова робота                                                 
- Робота з дітьми з обмеженими можливостями 
- Організація літнього відпочинку та оздоровлення                             
- Організація культурно-масових заходів                                   
   Базою для планування і проведення навчально-виховної роботи в 2011-2015р. були
 наступні програми:
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку   м. Хмельницького.
- Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2011-2015 роки.
- План заходів «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти» на 2009-2015 роки.
- Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної  культури і спорту в м. Хмельницькому на 2012-2016 рр..
- Програма «Обдарованість». 
- Програма «Підтримки сімї  на 2012-2015 роки».    
- Комплексна  Програма «Піклування» в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки.       
- Закон України « Про захист суспільної моралі».
- Програма організаційно-практичних заходів щодо профілактики правопорушень та злочинності на території м. Хмельницького в 2011-2015р..
- Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».       
   1. ГУРТКОВА ТА СЕКЦІЙНА РОБОТА
   До 2011 р. Центр нараховував 25 приміщень .  Із них 8 - клубів на бюджетному утриманні, 16 – працюють на умовах госпрозрахунку, 1 – поєднує у собі і госпрозрахункове і бюджетне фінансування,  робота гуртків в закладі була організована за 4 напрямами
1 – естетичного напрямку;
1 – для роботи дітей інвалідів;
16 – спортивного напрямку;
7 – різнопрофільні (клуби за інтересами).
   Підліткові клуби розташувалися у різних мікрорайонах міста, переважна більшість у малопристосованих підвальних приміщеннях, в яких педагогічні працівники Центру організовували і забезпечували діяльність гуртків, секцій, виходячи із запитів відвідувачів.
В основному, клуби відвідують більшість дітей з малозабезпечених, багатодітних, неблагонадійних, неповних сімей.
   У 2010 році постійних відвідувачів клубів було 1100 чол. в т.ч. в клубах , що  працюють на умовах госпрозрахунку 700 чол. (пільгових категорій 170 чол.) у бюджетних клубах 400 чол.
Роботу у клубах  та мікрорайонах організовували 6 педагогів-організаторів, 2,5 керівники гуртків, 1психолог, 1 культорганізатор
   Станом на кінець 2015 року на  балансі Центру перебувало - 23 приміщення, з них :
 8- різнопрофільного напрямку роботи;
11- надають послуги на платній основі;
 2-  поєднують  в собі  різнопрофільний напрямок роботи і надання платних послуг;
 1- офісне приміщення Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання.
Робота Центру здійснюється за наступними напрямками:
2 гуртка – фізкультурно - спортивного напрямку;
1 гурток - оздоровчого напрямку;
11гуртків - фізкультурно-оздоровчого напрямку;
1 гурток – військово - патріотичного  напрямку;
3 гуртка - художньо-естетичного напрямку;
1 гурток – різнопрофільний ;
1 гурток - робота з дітьми з обмеженими можливостями;
7 підліткових клубів-різнопрофільних ( за інтересами);
2 підліткових  клуба - поєднує різнопрофільний та фізкультурно-оздоровчий  напрямок роботи.
Заняття клубів відвідують більшість дітей з малозабезпечених, багатодітних, неблагонадійних, неповних сімей.
   В  2015 році  охоплено гуртковою та секційною роботою –1467 чол. ,із них в клубах, що  надають платні послуги 764 чол. (пільгових категорій 111 чол.) у бюджетних різнопрофільних клубах 703 чол.
   Роботу у клубах  та мікрорайонах організовують 1 методист, 5 педагогів-організаторів,6 керівників гуртків, 1 психолог, 1 культорганізатор.
З метою забезпечення наповнюваності гуртків та секцій, педагогами постійно вивчається думка та бажання самих дітей, щодо занять тим чи іншим видом діяльності і, враховуючи це, відкривались гуртки та секції нового спрямування . Всього в 2015 році функціонували 36 гуртків та секцій.

рік
Кількість вихованців
Кількість гуртків та секцій
напрямки роботи
2010
1 100
31
3
2011
1 142
33
3
2012
1 329
35
3
2013
1 380
37
4
2014
1 464
37
9
2015
1 467
37
9
Напрямки роботи:
2010-2012роки:
1.художньо- естетичний
2.соціально- реабілітаційний
3.фізкультурно- оздоровчий
2013 рік
1. художньо- естетичний
2.соціально- реабілітаційний
3.фізкультурно- оздоровчий
4. науково- технічний
2014 рік
1. художньо- естетичний
2.соціально- реабілітаційний
3.фізкультурно- оздоровчий
4. науково- технічний
5.оздоровчий
6. військово-патріотичний
7.туристсько-краєзнавчий
8.психологічний
9. фізкультурно- спортивний
2015 рік
1. художньо- естетичний
2.соціально- реабілітаційний
3.фізкультурно- оздоровчий
4. науково- технічний
5.оздоровчий
6. військово-патріотичний
7. туристсько-краєзнавчий
8. психологічний
9. фізкультурно- спортивний

   За 5 років географія приміщень та мережа гуртків істотно змінилася. З’явилися нові напрямки роботи гуртків такі як: туристсько-краєзнавчого, соціально-реабілітаційного, фізичної реабілітації. Враховуючи вимоги часу, з метою активізації патріотичного виховання дітей, формування у них національної самосвідомості, були відкриті групи військово-патріотичного напряму.
  Основною  метою роботи ЦРДП є організація змістовного дозвілля дітей та підлітків  різних мікрорайонів м. Хмельницького у  вільний від навчання час. Тому педагоги закладу
поєднують колективну, групову та індивідуальну форми роботи, що дає змогу
дитям  значно випередити своїх ровесників у розвитку пізнавальних , творчих
умінь і здатності до індивідуальної самостійності.
   Розширенню сфери взаємодії і співробітництва педагогів і учнів сприяє
клубна форма роботи, яка є важливим доповненням до традиційних форм
виховної роботи, ефективним варіантом позашкільного навчання.
    З метою оптимізації системи методичної роботи та визначення  ефективних форм роботи ,педагоги систематично займаються самоосвітою та
самовдосконаленням, знайомляться з новою інформаційно-методичною та
фаховою літературою. Підвищенню кваліфікації педкадрів сприяє проведення щотижневих загальних педнарад, інформаційних днів, обмін досвідом педагогів, виконання методичних розробок за темами самоосвітньої роботи.
    В закладі є фонд методичної літератури, банк педагогічних ідей, який
постійно збагачується новими методичними матеріалами.
    Всі педагоги ЦРДП мають належний фаховий рівень та  відповідну кваліфікацію. Протягом 5 років всі педагоги своєчасно проходили  курсову підготовку та атестувалися на підтвердження та підвищення тарифного розряду.
Результати атестації:

рік

            
       к-сть працівників   
7
тарифний
розряд
8  тарифний
розряд
9
тарифний
розряд
10  тарифний
розряд
спеціаліст
спеціаліст ІІ категорії
спеціаліст І категорії
спеціаліст вищої категорії
2010 р.-
8 чол.


1

2
3


2
2015 р.-
8 чол.

1


2
2
2

1
   За високий рівень професійної майстерності та вагомі результати  роботи  за  2011-2015 роки  були нагороджені:
 грамотами та цінними подарунками Хмельницької міської ради -  21 працівник Центру;
 грамотами та цінними подарунками Хмельницької обласної державної   
    адміністрації – 6 працівників;
грамотами та цінними подарунками  управління молоді та спорту- 18 працівників.
   Велика увага в Центрі приділяється упровадженню цілісної системи виховних заходів в організації дозвілля учнівської молоді. Заклад є  організатором проведення різноманітних  конкурсів, турнірів, акцій,тощо.
   В ЦРДП активно застосовуються освітні інновації. Особлива увага приділялась проектним технологіям по проведенню та залученню дітей  до заходів Центру. Були розроблені та ефективно упроваджувалися такі цільові творчі проекти протягом 2015 року, як:
До Дня Соборності  України:
Години  державності: «Ми овіяні духом єднання», «Україна - моя молитва!», «Схід і Захід - разом!», « Хай буде  вільна Україна на всі  віки, на все життя!»
Виховні години : «Любіть Україну,як сонце, любіть, любіть у годину невзгоди…», «Моя Україна Єдина».
Вікторина: « Історія України».
Гра-вікторина: «Люблю Вкраїну я свою, вона найкраща в цілім світі».
Години спілкування: «День Соборності», «Моя рідна Україна. День Соборності», «Акт Злуки,що єднає серця».
Бесіди: «Співаймо славу тій події і тепер!» ,«В єдності наша сила».
Година спілкування: «Моя рідна Україна. День Соборності».
  До Дня пам’яті  Героїв  Крут
Оформлення  тематичних  поличок « Любіть Україну як вірні сини»
До Дня  вшанування  учасників бойових дій  на території інших держав:
Оформлення тематичної виставки   « Афганістан - біль   моєї душі»
Години  спілкування    «Біль Афганської війни», « Афганістан болить в моїй душі»
Конкурс малюнку «Чорний тюльпан»
Виховна година « Їх кинули в обійми війни»
Бесіда « Час  і досі не загоїв рану-цей одвічний біль  Афганістану».
До Дня  Героїв Небесної сотні:
Історичні години, години пам’яті, інформаційні години  « Герої не вмирають , допоки пам'ять  про них жива»
До 71-ї річниці визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників:
Зустріч-спогад « Звертаюсь до тебе, мій мужній  Солдате!»
Виготовлення вітальних листівок для ветеранів В.В.війни.
Привітання ветеранів мікрорайонів міста Хмельницького.
Екскурсії з дітьми до Меморіалу Слави, Вічного вогню, військового кладовища та покладання квітів.
Години спілкування «Хмельницький в роки  ВВвійни»
Відвідування   презентації розгорнутої виставки  літератури « Дорогами визволення Хмельниччини».
Бесіди « АТО в житті вихованців  підліткових клубів»
Виставку малюнків « Нехай  вічно горить  вогонь пам’яті»
Години спілкування « Ці страшні дні потрібно пам’ятати»
Виховна година « Фронтовими стежками Хмельниччини». Зустріч з  дитиною війни,  кандидатом історичних наук  Кузиною Б.С..
Виховна година «Ціна перемоги».
Екскурсія в краєзнавчий музей.
Бесіда «Ми їм завдячуємо життям».
До дня пам’яті Чорнобильської трагедії:
Виховні години «Чорнобиль не  має минулого часу»
Конкурс малюнку на асфальті  « Чорнобильські дзвони»
Виставка - спогад « Кам’яніє Чорнобиль  під серцем»
Години спілкування « Лихі дзвони Чорнобиля»
години скорботи « Чорнобиль не має минулого часу»
До 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі  та 70-ї річниці закінчення Другої світової війни
Зустріч-спогад з ветеранами В.В. війни  «Себе в бою не пожалів, а рідний край зберіг»
Історичний гомін «Мрію, щоб світ був з війною незнайомий» (зустріч  дітей та підлітків  з ветеранами ВВ війни м-ну Дубове м. Хмельницького )
Виготовлення листівок та військових трикутників для привітання ветеранів та  розміщення їх в мікрорайонах міста Хмельницького
Виховні години «Свято  зі сльозами на очах»
Виставку дитячих малюнків «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»
Година мужності «Війні не має забуття».
Презентація  виставки літератури   «Дорогами Другої світової війни»
Патріотичні години« Вклоняємось  доземно всім героям»
Випуск газети пам’яті « Ніщо не забуто, ніхто не забутий»
Покладання квітів на військове кладовище, до Меморіалу Слави, до Вічного Вогню «Квіти вдячності».
До Дня Європи:
Година спілкування «Європа  багатолика, єдина, близька, велика»
Пізнавальний калейдоскоп «Подорожуємо по карті країнами Європи. Визначні місця. Прапори. Герби.»
Усний журнал « Подорож Європою»       
Година спілкування «Україна - країна Європи»
Усний журнал «Екскурс по Європі»
Вікторина «Парад країн Європи»
Культпохід в парк ім. Чекмана та літературна вікторина «Екскурсія Європою»
Євро-матч з міні-футболу .
Літературні вікторини «Європейські країни»
«Євро-матч» з міні-футболу»
Години спілкування «Чи вважаємо ми себе європейцями»
Тематичні  круглі столи по висвітленню сутності та ролі ЄС у сучасному світі;
Відкритий діалог «Шлях в Європу».
До дня Конституції України
Конкурс знавців історії української державності та правознавства.
Бесіди «Основний закон України»
Години спілкування «Для кого написано Конституцію»
Години спілкування «Про основні права та обов’язки громадянина України»
Турнір з міні - футболу  серед  дворових команд.
 До Дня скорботи  і вшанування  пам’яті  жертв Другої світової  війни  в Україні
Години мужності « Страшне слово « війна».
Година мужності« Подвиг українського народу під час Другої світової війни»Зустріч з кандидатом історичних наук  Кузиною Б.С.
Конкурс малюнку на асфальті  « Чорна шаль скорботи»
Бесіди «Ці страшні дні багато років тому»
Екскурсії до Монументу Вічної Слави, до Вічного Вогню, на військове кладовище. Покладання квітів.
Виставку  дитячих робіт про події  1941 року.
До Дня Державного Прапора  та  Дня Незалежності України               
Конкурсно-патріотична програма  « Моя країна - Україна»
Години  патріотичного виховання « Екскурс у минуле»
Конкурс малюнку на асфальті «Україна - серце моє»
Конкурс на кращу презентацію відео пропозиції до Дня Незалежності України
До дня Партизанської слави:
Екскурсію в музей Проскурівського підпілля.
Виготовлення вітальних листівок та привітання ветеранів  Другої світової війни  м.Хмельницького з Днем Партизанської слави.
До Дня захисника України:
Конкурсно-патріотична програма « Славні сини України»
Патріотичний гомін « Козаку найперше - воля. Козаку найперше - честь»
Вікторини, відео вікторини,години спілкування ,  спортивні змагання  та спортивні розваги «Козацькому   роду  нема переводу»
Бесіди «Історія українського козацтва»
Години спілкування «Козацька слава не вмре, не загине»
Лицарські турніри « Я майбутній захисник України»
До Дня гідності  і свободи України
Інформаційні бесіди « Україна - це територія  гідності і свободи»
Години спілкування « Пливе кача»
Бесіда-діалог «  Криниця національної гідності та свободи»
До дня пам’яті жертв голодомору:
Участь у всеукраїнській акції  « Засвіти свічку пам’яті у своєму серці»
Екскурсія  до пам’ятника  « Янгол скорботи»
Проблемний екскурс «Страждання, муки й горе  мого народу»
Виховні години «Найбільша трагедія за всю історію людства»
Бесіди «Голгофа голодної смерті»
До Дня Збройних сил України:
Змагання з настільного тенісу, більярду, міні- футболу, аерохокею.
Захід « Воїн».
Бесіди « На варті нашої безпеки »
Виставки малюнків « На захисті  України», « Сильна армія - могутня держава»
Патріотичні години « Українська армія на захисті Вітчизни», « На варті  нашої безпеки»
Інформаційні години « Патріоти України»
Години  спілкування « Душу й тіло ми положим  за  нашу свободу», « Наші захисники - справжні чоловіки»
Конкурсні програми « Нумо, хлопці».
   Реалізація проектів здійснюється через систему заходів (навчальних, пізнавальних, виховних, масових), які передбачають розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів шляхом залучення їх до різноманітної діяльності. Упровадження даних проектів
сприяє формування творчої, національно свідомої, соціально активної, екологічно освіченої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення. Вся виховна діяльність та культурно-масова робота здійснюється згідно плану-програми виховної роботи.
   Під час канікул Центр працює за окремим планом, що забезпечує організацію цікавого та змістовного дозвілля учнівської молоді, проводиться робота щодо організації
відпочинку та оздоровлення учнів.
   Всі виховні та масові заходи (свята, конкурси, змагання, бесіди, екскурсії) проводяться на належному рівні, з урахуванням вікових особливостей дітей, їх творчих прагнень та інтересів.
  В закладі створена база даних гуртківців, ведеться чіткий облік вихованців, учнів пільгових категорій.
   Належна увага приділялася превентивному вихованню дітей,попередженню правопорушень серед учнівської молоді, зміцненню зв’язків з учителями та батьками вихованців з метою спільних виховних дій.
   У 2013 р. був створений WEB-сайт Центру: crdpkhm.blogspot.com, що сприяє підвищенню відкритості ЦРДП як соціально-педагогічної системи. Завдяки сайту також здійснюється систематичне надання інформації про діяльність закладу за всіма напрямами роботи, поширення власного педагогічного досвіду, пропаганда переваг позашкільної освіти та популяризація досягнень педагогічного і учнівського колективу. Сайт сприяє розвитку взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, виходу Центру на якісно новий рівень взаємин із громадськістю та встановленню зворотного зв’язку для аналізу ефективності життєдіяльності закладу.
  ЦРДП має своє «обличчя». Окрім створення веб-сайту в закладі розроблена та виготовлена рекламна продукція (буклети, стенди, рекламні проспекти), які презентують роботу закладу та окремих гуртків, проводять виставки-презентації творчих робіт учнів. Постійно оновлюється виставка творчих робіт гуртківців у вітринах клубів.  На базі закладу регулярно проходять практику студенти вишів м. Хмельницького.
   Слід відзначити вагомий внесок нашого колективу в організацію та
проведення загально міських заходів.
    Велика увага постійно приділялася зміцненню матеріально-технічної бази закладу. Щороку проводиться поточний ремонт приміщення, необхідний ремонт меблів. Колектив закладу творчо і сумлінно працює над художньо-естетичним оформленням своїх кабінетів та приміщення взагалі. Впроваджуються енергозберігаючі технології.
  Але, подальший розвиток демократичного і правового суспільства в державі потребує пошуку нових підходів до навчання й виховання сучасного громадянина, формування його активної громадської позиції, свідомого ставлення до навколишнього середовища чи окремих його об’єктів на основі усвідомлення й дотримання моральних норм суспільства.  
   Процесс модернізації змісту освіти й виховання дітей і учнівської молоді в Україні,
зокрема в позашкільній освіті, набуває позитивної динаміки і ґрунтується на врахуванні  позитивного досвіду минулих років і суттєвих змін, зумовлених сучасними тенденціями суспільного розвитку. А це передбачає якісне оновлення змісту позашкільної освіти відповідно до пріоритетних завдань сучасного освітнього простору держави, яке полягає в актуалізації цілісного розвитку особистості,завдяки забезпеченню зростання її розумового, етичного, естетичного, емоційного, фізичного й соціального потенціалу; підготовці учнів до праці, активної участі в громадському житті суспільства.
   Тому модернізація сучасної позашкільної освіти передбачає орієнтацію навчальних закладів на інтелектуально-творчий розвиток особистості, побудову змісту освіти й виховання її  на принципово нових підходах.
   Враховуючи нові вимоги до позашкільної освіти та регіональні особливості ,в міському центрі розроблена нова концепція розвитку закладу.
Мета і основні завдання
Мета - розвиток життєво компетентної, успішної особистості з високими моральними якостями, здатної інтегруватися в систему соціальних відносин; реалізація активної позиції  вихованця у визначенні власних життєвих орієнтирів.
Завдання:
1. Оптимізація мережі гуртків, забезпечення конкурентноспроможної  позашкільної освіти.
2. Створення ефективної системи підвищення професійної компетентності педагогів, творче опрацювання та упровадження нових освітніх технологій.
3.Поліпшення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій.
4. Удосконалення змісту й засобів здійснення національно-патріотичного виховання учнів.
5. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу.
6. Залучати до роботи в Центрі молодих спеціалістів з креативним мисленням та новітнім відношенням до роботи.
Напрями розвитку
1. Виконання заходів ЦРДП, розроблених на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання молоді.
2. Узгодження завдань ЦРДП з Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.
3. Оптимізація мережі гуртків закладу. Розширення видів напрямків роботи гуртків за інтересами вихованців.Залучення до роботи в клубах молодих спеціалістів.
4. Створення акмеологічного освітнього простору. Активне упровадження інноваційних педагогічних технологій.
5. Покращення кадрового забезпечення закладу. Мотивація творчої діяльності педагогів.
6. Вдосконалення педагогічної майстерності шляхом залучення педагогів до роботи над самовдосконаленням.
7. Підвищення якості інформаційно-методичного забезпечення навчально- виховного процесу. Розширенням фонду методичної літератури.
8. Розвиток цілісного виховного простору через упровадження ефективної моделі виховної системи закладу.
9. Якісна організації дозвіллєвої діяльності учнівської молоді.
10. Створення музейної кімнати з народознавства. Використання можливостей музейної педагогіки в навчально-виховній  діяльності гуртків різних творчих напрямів.
11. Упровадження нової моделі розвитку учня.
12. Зміцнення взаємодії всіх управлінських структур закладу.
13. Широка презентація діяльності ЦРДП, творчих досягнень
педагогів та учнів через засобі масової інформації та інтернет мережу.
14. Модернізація навчально-матеріальної бази закладу та технічного
забезпечення роботи гуртків.
Перспективний план
основних заходів міського центру по
роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання
на 2016 – 2021 роки

п/п
Назва заходів
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний
Прим.
1
2
3
4
5
6

січень
1
Театралізований новорічний  захід  для дітей Центрального мікрорайону
 « Новорічний серпантин»

до10.01
Центральна ялинка 
Методист, культорганізатор педагоги-організатори

2
Цикл пізнавальних заходів з народознавства «За народним календарем»:
бесіди, Різдвяні зустрічі «Святий вечір» конкурс колядок та щедрівок, народознавчі години  «Новий рік з Василем та Маланкою», Йорданські зустрічі «Свята Водохреща»

06-19.01


Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків

3
Заходи до дня Соборності України:
   години державності, громадськості, рідного краю  « Соборна мати –Україна одна на всіх, як оберіг» вікторини, усні журнали, бесіди, естафети знавців історії «Рідна Україна»

21.01
Підліткові клуби
Педагоги-організатори Керівники гуртків

4
До дня студента:
інтелектуальні вікторини «Ерудит» конкурсно-виховні програми «Студентські роки - часточка нашого життя»
конкурси« Хто кого?»
22- 25.01
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків

лютий
5
До Дня  вшанування  учасників бойових дій на території інших держав:
зустрічі
 з воїнами-афганцями
проведення круглого столу«Зустріч поколінь» оформлення  тематичної виставки
« Афганістан – мій біль, моя пекуча пам'ять »
виховні, тематичні години «У полум’ї  афганської  війни»09-15.02Підліткові клуби


Педагоги-організатори Керівники гуртків

6
До дня Святого Валентина:
Поштова скринька для
закоханих «Стріли  Амура» випуск газети-вітань «Серця двох»
година спілкування «Під знаком Купідона»
конкурсна програма «Любов з першого погляду»
книжкова виставка
«Кохання в мистецтві»
виготовлення стінгазети,святкових листівок «Цей чудовий дар кохання»10-13.02


Підліткові клуби


Педагоги-організатори
Керівники гуртків


7
Конкурсно-народознавчі  програми «Стрітення Господнє»
15.02-19.02
Підліткові
клуби
Педагоги-організатори Керівники гуртків

8
До міжнародного дня рідної мови:
тематична виставка літератури «Мови нашої слова наче музика жива» вікторини « Рідна мова, солов’їна» виготовлення тематичних газет, плакатів «З народної криниці» тематичні години, бесіди у книжкової полиці « Мова - найцінніший скарб  народу»

18-19.02

Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків


9
До Дня Героїв  небесної сотні:
історичні години, години пам’яті, інформаційні години    «Герої не вмирають, допоки пам'ять про них жива»


20-22.02
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків


10
До дня народження Л.Українки:
Літературні  виставки,вікторини «Ти себе Українкою звала»


24-25.02

Підліткові клуби

Педагоги-організатори,
Керівники гуртків

березень

11
Заход до Міжнародного жіночого дня 8 Березня
виготовлення вітальних листівок та подарунків для мам та бабусь «Усміхніться, мої рідні!» конкурс малюнку «Чарівним жінкам присвячується…»
Бесіди, години спілкування «Жінко, ти завжди  велична!»
Інформаційні години
«Міжнародний день   жіночої солідарності  і миру»
Конкурсні програми        « Нумо, дівчата!»
організація вітання жінок-ветеранів  Другої світової війни.


03-07.03Підліткові клубиПедагоги-організатори
Керівники гуртків


12
Шевченківський тиждень :
година пам’яті поета-пісняра
«Поезія Шевченка - то музики  народної душа»
інформаційні  хвилинки « Незабутній Шевченко»
 виставка та огляд тематичної літератури «Світе тихий, краю милий, моя Україно!»
Усний  журнал « Ти з нами, Тарасе!»
бесіди, сюжетне малювання за творами Т.Г.Шевченка «Велич Кобзаря»

09–14.03

Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків

13
До річниці визволення Хмельниччини від  німецько-фашистських загарбників
екскурсії в краєзнавчий музей та музей Проскурівського підпілля            «Шляхами  подвигу  та слави»
привітання ветеранів в мікрорайонах м. Хмельницького «Пам’ятаємо!Славимо!Вшановує-мо! зустріч-спогад з ветеранами Другої світової війни  « Пам’ять серця. Пам’ять сивини . Пам’ять тих, хто не прийшов з війни.»
інформаційні години « Ріка нашої пам’яті».
Уроки мужності « Вони боронили Хмельниччину»
покладання квітів до меморіалу Слави «Квіти вдячності»

23-26.03

краєзнавчий музей
мікрорайони
м.Хмельницького

Педагоги-організатори
Керівники гуртків
квітень
14
До дня гумору 
веселі сценки , анекдоти, жартівливі пісеньки, веселі віршики  із шкільного життя                « Сміхопанорама »
веселі конкурси, анекдоти,забави «Хочете жити на втіху, частіше  звертайтесь до сміху»
конкурсно-розважальні програми             «Веселий ярмарок»
першоквітневі гуморини
«Прикольна сміхотерапія»

01.04

Підліткові  клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків


15

До Всесвітнього дня здоров’я
бесіди, виховні години на тему                     «Здоров’я- найцінніший скарб»
години спілкування « В здоровому тілі - здоровий дух» тренінгові заняття     «Альтернатива шкідливим звичкам - улюблені заняття» 
змагання з міні –футболу
серед дворових команд
експрес-газет                 «Чи відповідаєш ти за своє здоров’я?»


07-09.04
\
Підліткові
клуби
Парк ім. Франка


Педагоги-організатори
Керівники гуртків


16
До Дня Землі та Довкілля
трудові десанти «Природо,ти-наш другий дім»»
конкурс малюнку на асфальті «Обіймемо Землю красою і любов’ю»
виховні години, вікторини   « Збережемо землю для нащадків інформаційна година
 «Вода - найбільше диво з усіх див»
виставка малюнків «Збережемо світ, в якому живемо»
участь у міських  заходах

15-21.04
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків17                                                                     
До Великодніх  свят
організація студії з розпису писанок
 «Писанковий вернісаж»
виставка дитячих малюнків «І сонце світить  нам з небес - Христос  Воскрес!»
 бесіди, виховні години , великодні забави « Божий дух  вознісся над землею»
Народознавчі години « Історія православного свята»
Сюжетні розповіді на тему «Маленьке диво на  долоні-писанка»27-30.04
Підліткові
клубиПедагоги-організатори
Керівники гуртків

травень

18
До річниці Перемоги
виготовлення листівок та  привітання ветеранів Другої світової війни
«Низький уклін Вам, ветерани!»
зустрічі дітей та  підлітків з ветеранами Другої світової війни
 «Ще довго в пам’яті болітиме війна»
Виставка дитячих малюнків «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!»
години мужності  «Пам'ять серця про війну»
бесіди у книжкової полиці
 «Шляхи війни, подвигу та слави »
години спілкування
« Дороги народної пам’яті»
покладання квітів до Меморіалу Слави, Вічного Вогню« Нащадки  пам'ять   бережуть»

04-07.05


Мікрорайони 
Підліткові клуби


Педагоги-організатори,
Керівники гуртків

19
Заходи в рамках тижня матері та сім’ї
культпохід в ліс разом з батьками «Цей чудовий сімейний відпочинок»
виготовлення вітальних листівок та подарунків для мам  «Подарунок мамі - власними руками»
конкурс малюнку« Святий вогонь родинного тепла»
 години спілкування, бесіди«Мамо рідна, хай святиться  ім’я твоє»
літературно - поетичний скарб«Велична молитва матері»
відверта розмова « Батько і мати - два серця  гарячих»


11-16.05

Мікрорайони 
Підліткові клуби


Педагоги-організатори
Керівники гуртків

20
Заходи в рамках відзначення Дня Європи
пізнавальний калейдоскоп
     « Україна -  Європа»
усний журнал «Відкриваючи Європу-відкриваючи Україну»
«Євро-матч» з міні-футболу години спілкування «Україна –європейська держава» , « Навчання в Європі»
вікторини «Хіти  європейської музики»


16-21.05

Підліткові клуби
Футбольний майданчик парку ФранкаПедагоги-організатори
Керівники  гуртків

21
До дня боротьби з  тютюнопалінням
спортивні змагання з настільного тенісу, більярду, міні-футболу
«Спорт проти тютюнопаління»
зустрічі з психологом « Скажемо палінню – прощавай!»
бесіди, інформаційні години
     « Про шкоду паління»

23-31.05
Підліткові клуби
Спортивні майданчики
мікрорайонів
міста
Педагоги-організатори
Керівники гуртків

червень

22
До  Міжнародного дня захисту дітей:
конкурсно - пізнавальні  програми « Мирна країна-щаслива дитина»
конкурси дитячих малюнків
      «Світлішає на світі, коли
       малюють  діти»
виставки дитячих малюнків
    « Наповнимо цей світ радістю»
конкурси караоке « Веселкові барви дитинства»

01-04.06

Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків

23
Організація груп  денного відпочинку та оздоровлення на базі підліткових клубів
Червень

Клуби за місцем проживання
Педагоги-організатори, керівники гуртків

24
До дня скорботи  та вшанування пам’яті  жертв війни в Україні
історичні години, години пам’яті , інформаційні години«Пам’ятаєш, Земле, сорок перший рік? »


22.06

Підліткові клуби


Педагоги-організатори, керівники гуртків

25
Конкурсні програми До Дня молоді
« Молодь за мирну Україну»
25.06
Підліткові клуби

Педагоги-організатори

26
До Дня  Конституції України:
вікторини,інформаційні години,години спілкування
     « Основний Закон України»
27.06
Підліткові клуби

Педагоги-організатори, керівники гуртків

липень
27
До Дня Івана Купала організувати:
Конкурсно - народознавчу  програму   «Купальські  забави»


07.07Парк ім. Чекмана

Педагоги-організатори Керівники гуртків


28
Робота  груп  денного відпочинку та оздоровлення на базі підліткових клубів
Червень-
липень
Клуби за місцем проживання
Педагоги-організатори
Керівники гуртків

29
Спортивно-ігрова програма «Сонячні барви»

08.07
Дитячий майданчик
 « Іскорка»,м-н
Дубове

Педагоги-організатори Керівники гуртків

30


Цикл бесід про повагу до національних та релігійних святинь :
« Стань же окрасою цілого світу, наша свята  Україно!»

На протязі
місяця

Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків

серпень
31
Конкурси малюнку на асфальті «Веселі нотки літа»

04-05.08
Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків та секцій

32
До Дня Незалежності України конкурс малюнку  на асфальті
« Україна свята  та єдина»

24.08
Майданчик  біля кінотеатру Шевченка

Педагоги-організатори Керівники гуртків


вересень
33

До Дня знань  організувати:
Години спілкування
      « І знову день, коли усі дороги  
      сходяться до школи»
Бесіди « Знання - це скарб, а книга-ключ до нього»
01.09
Підліткові клуби
Педагоги-організатори Керівники гуртків

34
До дня фізкультурника
змагання з міні-футболу серед  дворових  команд

10 .09

Футбольний майданчик парку ім. Франка

Педагоги-організатори Керівники гуртків35

До Всесвітнього дня глухих
Конкурсну програму
     «У колі друзів»

26.09.

«Віра»

Педагоги-організатори Керівники гуртків

36
До річниці 
м. Хмельницького
Конкурсні  програми «Серце Поділля - Хмельницький»


23-25.09


Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків


жовтень
37
До Всесвітнього дня молоді
Конкурсні  програми
      « Ми - за мир, а мир - за нас!»
10-12.10
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків


38
До Дня Захисника  України
Конкурсно-патріотичні програми ,вікторини, спортивні розваги «Славні сини України»

13– 14.10
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків

39
Конкурсна  програма «День привидів»
28.10
«Вікторія»


культорганізатор


листопад
40
Конкурс  дитячої творчості «Осінній калейдоскоп»
04-11.11
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків

41
До дня студента
Конкурсні програми
«Студентський меридіан»
17.11
Підліткові клуби
Педагоги-організатори42
Заходи в рамках «Тижня батька»:
Бесіди, вікторини «Слово Батько  походить від слова Батьківщина»
Конкурс  малюнку
     «Батько – глава сім'ї»
Година спілкування «Яким я буду татом»


18.11
Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків


43
До Дня гідності і свободи
Організувати:
Інформаційні бесіди « Україна -це територія  гідності і свободи»
Годину спілкування « Пливе кача»
Бесіду-діалог «  Криниця національної гідності та свободи»21.11


Підліткові клуби

Педагоги-організатори
Керівники гуртків


44
До Всесвітнього дня дитини організувати:
Конкурсні   програми
      « Сонячний світ 
      дитинства»

22.11
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків

45
До Дня пам’яті жертв голодомору :
Прийняти участь у всеукраїнській акції « Засвіти свічку пам’яті у своєму серці»

28.11
Підліткові клуби
Педагоги-організатори
Керівники гуртків

грудень
46
До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом :
бесіди, зустрічі з психологом, години спілкування, виставки тематичної літератури «СНІД- загроза людству»
виставку дитячих малюнків « Чужої проблеми не буває»


02.12


Підліткові клуби


Педагоги-організатори Керівники гуртків

47
До дня інваліда
конкурсна програма для дітей з  особливими потребами «Повір у себе»

05.12

«Віра»

. Педагоги-організатори Керівники гуртків

48
До дня Збройних сил України :
Конкурсні програми  « Я – майбутній воїн»
години спілкування, бесіди, виховні години « Сильна  армія –   
      могутня держава»
06.12Підліткові клуби


Педагоги-організатори
Керівники гуртків


49
Декада «За народним календарем» (день Катерини, Андрія, Варвари, Сави)


07-16.12

Підліткові клуби
Педагоги-організатори, керівники гуртків

50
Театралізована  конкурсна програма   «Наш гість - Миколай» для дітей з малозабезпечених сімей


16.12-18.12


«Вікторія»

Педагоги-організатори Керівники гуртків


51
Новорічні свята «Незабаром Новий рік переступить наш поріг» для гуртківців підліткових клубів

28-30.12

Підліткові клуби
Педагоги-організатори, керівники гуртківФінансування та економія бюджетних коштів.
   З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів та ефективного використання приміщень клубів  Центром планується провести наступні заходи:
   1. Надати в управління молоді та спорту обґрунтовані пропозиції, щодо змін в штатному розписі Центру.
   2. З метою забезпечення оплати комунальних послуг підлітковими клубами, які надають платні послуги,  за фактично відпрацьований час занять, внести зміни зміни до положення про надання платних послуг міським центром по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання в якому передбачити, що кошти, які поступили на рахунок Центру за надання платних послуг використовується на компенсацію витрат затрачених на оплату комунальних послуг (за електроенергії, водопостачання, водовідведення та теплопостачання приміщень, відповідно укладених договорів з постачальниками) згідно умов заключного з керівником платної групи контракту.
   Передбачити компенсування керівниками платних груп витрат Центру на оплату комунальних послуг згідно розрахунку вартості даних комунальних послуг, що проводиться пропорційно вартості отриманих послуг Центром за 24 год. до фактичного часу затраченого керівниками гуртків, груп та інших творчих об’єднань на платній основі для проведення навчально-тренувального процесу.
   3. Планувати та вести облік роботи гуртків та секцій Центру у відповідності до вимог чинного законодавства, що дасть змогу покращити контроль за відвідуванням гуртків та секцій Центру дітьми.
   4. Запровадити щотижневий моніторинг використання енергоресурсів, для чого завести окремий журнал, що дасть змогу заощадити кошти за використані воду та електроенергію.
   5. Під час проведення капітальних ремонтів клубів передбачувати та впроваджувати технології та заходи енергозбереження та енергоефективності.
   З метою покращення ефективності роботи клубів, визначення шляхів для збільшення надходжень коштів до спецфонду, покращення відвідування клубів дітьми та підлітками за місцем проживання:
-  Клуби з низьким показником тижневої завантаженості  перевести на погодинний режим роботи;
-  Розширити напрямки роботи окремих клубів за рахунок введення в перелік їх послуг нових напрямків діяльності, та залучення до проведення занять нових тренерів з даних дисциплін.
-  Керівникам гуртків та секцій по наданню платних послуг проводити агітаційно-інформаційну роботу в навчальних закладах що розміщені в районі розташування клубів, вести та оновлювати інформаційні куточки в цих закладах з метою залучення дітей та підлітків до занять в клубах Центру.
-  Проводити щомісячний моніторинг надходження коштів на рахунок спецфонду за надані послуги кожного керівника госпрозрахункової групи, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, дані показники розглядаються та обговорюються на загальних нарадах.
Очікувані результати
Реалізація Концепції розвитку Хмельницького  міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за  місцем проживання дасть змогу  осучаснити освітній процес в ЦРДП, спираючись на здібності, інтереси, ціннісні орієнтації і життєвий досвід дитини, надати їй можливість  реалізувати себе в різних сферах творчої діяльності. Гуртківці стануть більш мобільними і відповідальними у самостійному житті, цілеспрямовано використовуватимуть свій потенціал як для самореалізації, так і в інтересах  суспільства і держави.


Річний план закупівель на 2016 рік